จดหมายเชิญประชุม
กำหนดการ
ใบประกอบวิชาชีพ ภ. : 
หนังสืออนุมัติไม่เป็นวันลาฯ
คำนำหน้า : 
ตำแหน่งวิชาการ : 
ประกาศรายชื่อ
(หลังลงทะเบียนแล้ว 1 สัปดาห์)
ชื่อ : 
นามสกุล : 
แผนที่โรงแรมเอเชีย  กรุงเทพฯ
ชื่อหน่วยงาน : 
แบบฟอร์มใบจองห้องพักโรงแรมเอเชีย
ที่อยู่หน่วยงาน : 
จดหมายเลื่อนการประชุม
จังหวัด : 
รหัสไปรษณีย์ : 
Tel : 
Fax : 
   
มือถือ : 
e-mail : 
 
ออกใบเสร็จในนาม+ที่อยู่:
   
ประเภทอาหาร (ระบุ) : 
        
           **โปรดอ่านรายละเอียดด้านล่าง
   
           
    อัตราค่าลงทะเบียน :    
   
 สมัครและชำระค่าลงทะเบียน
   
    (ก่อน 10 ม.ค. 55)    (หลัง10 ม.ค. 55)


      2,700 บาท    3,000 บาท
           
   
 • โอนเงินเข้าบัญชี
  ธนาคารทหารไทย สาขาสยามสแควร์ ประเภทบัญชีออมทรัพย์  เลขที่ 174-2-06587-1
  ชื่อบัญชี “ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ค่าลงทะเบียน) ”

 • **หมายเหตุ :
  เมื่อโอนเงินค่าลงทะเบียนผ่านเคาร์เตอร์ธนาคาร ในระบบของธนาคารจะพิมพ์ชื่อบัญชี
  เป็นภาษาอังกฤษ ดังนี้   PHARNACOLOGY
   
   
 • ในกรณีที่ชำระเงินค่าลงทะเบียนแล้วแต่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้
  ผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าลงทะเบียนในทุกกรณี ยกเว้นผู้จัดขอเลื่อนวันจัดประชุม
   
 • ผู้เข้าร่วมประชุมมีสิทธิ์เบิกค่าลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายในการเดินทางได้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง
  และไม่ถือเป็นวันลา เมื่อได้รับอนุมัติจากต้นสังกัดแล้ว
   
 • หน่วยฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพจะสนับสนุนค่าลงทะเบียนแก่อาจารย์เภสัชกรประจำแหล่งฝึกปฏิบัติงาน
  แห่งละไม่เกิน 1 ท่าน  การขอใช้สิทธิจะสมบูรณ์ต้องได้รับการอนุมัติจากหน่วยฝึกปฏิบัติการวิชาชีพก่อน
  (ลงทะเบียนภายในวันที่ 30 ตุลาคม 2554)
  ติดต่อการใช้สิทธิได้ที่หน่วยฝึกปฏิบัติการวิชาชีพ Tel: 0-2218-8450-1
        **หมายเหตุ : หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อได้ที่ หน่วยการศึกษาต่อเนื่อง 0-2218-8283