Welcome to Continuing Education Unit  
       
   
  องค์ประกอบของคณะกรรมการ  
 
 • ประธานคณะกรรมการการศึกษาต่อเนื่อง ซึ่งแต่งตั้งโดยคณบดี
 • กรรมการประกอบด้วยผู้แทนจากภาควิชาและโครงการจัดตั้งภาควิชา
 • ผู้ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เช่น บรรณาธิการวารสารต่างๆ
 
               
  บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ  
 
 • วางแผนกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องของคณะ ในรูปแบบต่างๆ
 • ดำเนินการและประสานงานกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องของคณะ ทั้งที่ขอและไม่ขอรับรองหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง รวมทั้งกิจกรรมทางวิชาการอื่นๆ
 • จัดให้มีการเผยแพร่บทความการศึกษาต่อเนื่อง
 • ทำหน้าที่ในฐานะสถาบันหลักตามที่สภาเภสัชกรรมกำหนด ได้แก่
  - รับรอง เพิกถอน หน่วยงานอื่นเป็นสถาบันสมทบ
  - ออกหนังสือรับรองได้รับรองการได้รับหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องของสถาบันหลักและสถาบันสมทบแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นรายบุคคล
  - ออกหนังสือรับรองการได้รับหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องแก่ผู้ประกอบวิชาชีพที่ยื่นขอรับรองกิจกรรมและกำหนด
    หน่วยกิตการเข้าร่วมกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องอื่นๆด้วยตนเอง
  - เป็นแหล่งผลิตกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง โดยมีการประเมินคุณภาพเชิงวิชาการจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกครั้ง เพื่อให้กิจกรรมที่จัดขึ้นมีมาตรฐาน
  - รับผิดชอบในการจัดทำระบบการรับรองและกำหนดหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องตามที่สภาเภสัชกรรมประกาศกำหนด
  - จัดทำทะเบียนข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องโดยเคร่งครัดและถูกต้อง
    และบันทึกข้อมูลรายชื่อผู้ประกอบวิชาชีพที่ได้รับหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องและจำนวนหน่วยกิตที่ได้รับ
  - ส่งรายงานกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องและข้อมูลแก่สภาเภสัชกรรมทุกปี
  - ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาสถาบันสมทบ รวมทั้งประเมินสถาบันสมทบเป็นระยะๆ หลังการรับรองเพื่อให้กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องที่จัดขึ้นมีมาตรฐาน
  - หน้าที่อื่นๆตามที่คณะกรรมการสภาเภสัชกรรมมอบหมาย
 • ประเมินผลตามแผนงานที่วางไว้
 
               
               
               
   
 
pharm-ce-chula.com          
Copyright © 2010-2011 Continuing Education Unit. All rights reserved.