จดหมายเชิญประชุม
กำหนดการ
ใบประกอบวิชาชีพ ภ. : 
หนังสืออนุมัติไม่เป็นวันลาฯ
คำนำหน้า : 
ตำแหน่งวิชาการ : 
ประกาศรายชื่อ
(หลังสมัครแล้ว 1 สัปดาห์)
ชื่อ : 
นามสกุล : 
แผนที่คณะเภสัช จุฬาฯ
ชื่อหน่วยงาน : 
ที่อยู่หน่วยงาน : 
   
จังหวัด : 
รหัสไปรษณีย์ : 
   
Tel : 
Fax : 
   
มือถือ : 
e-mail : 
 
ออกใบเสร็จในนาม+ที่อยู่:
   
ประเภทอาหาร (ระบุ) : 
        
   
ท่านนำรถยนต์มาหรือไม่ : 
   
           **โปรดอ่านรายละเอียดด้านล่าง
   
           
    อัตราค่าลงทะเบียน :    
   
 สมัครและชำระค่าลงทะเบียน
   
    (ก่อน 18 มี.ค. 54)    (หลัง 18 มี.ค. 54)


      2,000 บาท    2,500 บาท
           
   
 • โอนเงินเข้าบัญชี
  ธนาคารทหารไทย สาขาปทุมวัน ประเภทบัญชีออมทรัพย์  เลขที่ 174-2-06587-1
  ชื่อบัญชี “ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ค่าลงทะเบียน) ”

 • **หมายเหตุ :
  เมื่อโอนเงินค่าลงทะเบียนผ่านเคาร์เตอร์ธนาคาร ในระบบของธนาคารจะพิมพ์ชื่อบัญชี
  เป็นภาษาอังกฤษ ดังนี้   PHARNACOLOGY
   
   
 • ในกรณีที่ชำระเงินค่าลงทะเบียนแล้วแต่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้
  ผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าลงทะเบียนในทุกกรณี ยกเว้นผู้จัดขอเลื่อนวันจัดประชุม
   
 • การขอใช้สิทธิหน่วยฝึกปฏิบัติการวิชาชีพ จะสมบูรณ์ต้องได้รับการอนุมัติจากหน่วยฝึกปฏิบัติการวิชาชีพก่อน
  ติดต่อการใช้สิทธิได้ที่หน่วยฝึกปฏิบัติการวิชาชีพ Tel / Fax: 0-2218-8450
   
 • ผู้เข้าร่วมประชุมมีสิทธิ์เบิกค่าลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายในการเดินทางได้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง
  และไม่ถือเป็นวันลา เมื่อได้รับอนุมัติจากต้นสังกัดแล้ว
   
 • ท่านที่นำรถยนต์ส่วนตัวมา สามารถนำรถยนต์ของท่านไปจอดได้ที่อาคารวิทยกิตติ์และมารับคูปองจอดรถ
  ในราคาเหมาจ่าย 40/วัน ที่โต๊ะลงทะเบียนหน้างาน
        **หมายเหตุ : หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อได้ที่ หน่วยการศึกษาต่อเนื่อง 0-2218-8283